Skip to main content

Toepassingsgebied

Quetzal De Chocoladebar Antwerpen is onderdeel van “Couverture creations BV”, een onderneming naar Belgisch recht, gevestigd te Lijnwaadmarkt 11, 2000 Antwerpen en geregistreerd onder het BTW-nummer BE0899.464.271 (hierna genoemd “Quetzal Antwerpen”).

Tel. +32 494 79 38 93.
E-mail: antwerpen@quetzal.be

Deze voorwaarden gelden voor de diensten en producten die Quetzal Antwerpen in de webshop aanbiedt. De diensten en producten, bestemd voor levering/afhaal, zijn uiteengezet in onze webshop op de website, en kunnen van tijd tot tijd worden aangepast (hierna genoemd “het Aanbod”).

Behoudens andersluidend beding, schriftelijk aanvaard door Quetzal Antwerpen, geschieden alle verkopen door Quetzal Antwerpen aan consumenten op grond van deze Algemene Voorwaarden. Bij het plaatsen van een bestelling stemt de klant uitdrukkelijk in met deze Algemene Voorwaarden en ziet de klant af van de toepassing van eventuele eigen Algemene Voorwaarden.

Quetzal Antwerpen kan op ieder ogenblik en zonder voorafgaande mededeling de huidige Algemene Voorwaarden wijzigen. Iedere bestelling geplaatst en uitgevoerd na de wijziging houdt in hoofde van de klant de aanvaarding in van de nieuwe Algemene Voorwaarden.

Prijzen en betaling

De prijzen van het Aanbod worden opgegeven in Euro en zijn steeds inclusief B.T.W en exclusief leveringskosten. De leveringskost bedraagt 4,90EUR.

Quetzal Antwerpen behoudt het recht voor om haar prijzen van beschikbare formules van tijd tot tijd aan te passen. Een aanpassing hiervan heeft geen effect op reeds aangekochte producten.

Bij aankoop van een product uit het Aanbod van Quetzal Antwerpen is het volledige bedrag onmiddellijk te voldoen via online-betaling. De klant kan hierbij kiezen uit verschillende online betalingsmogelijkheden.

Levering – Afhaling

Bestellingen voor afhaling dienen te worden geplaatst voor 14u00 in de namiddag indien de klant ze nog binnen de dag wil afhalen. Bestellingen geplaatst na 14u00 kunnen vanaf de volgende dag afgehaald worden. Zelf afhalen van bestellingen kan enkel tijdens de openingsuren van Quetzal Antwerpen op een gecommuniceerd pick-up tijdsslot.

Bestellingen voor levering dienen te worden geplaatst voor woensdag 22u00 indien de klant ze nog binnen de week wil geleverd krijgen. Bestellingen geplaatst woensdag na 22u00 kunnen de volgende week geleverd worden. Leveringen gebeuren uitsluitend op de locaties vermeld op de website en enkel op een gecommuniceerd tijdsslot.

Herroepingsrecht/klachten

Een bestelling wordt definitief geacht zodra de klant heeft betaald. De verkoper, Quetzal Antwerpen, beroept zich op de wet die het herroepingsrecht op bederfelijke producten of producten met een korte houdbaarheid uitsluit. Eventuele klachten kunnen per e-mail aan antwerpen@quetzal.be worden aangeboden en worden binnen de 10 dagen behandeld. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kan de klacht gedeponeerd worden bij het European Consumer Center Belgium (ECC).

Aansprakelijkheid

De klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

Annulatie

Annulatie van reeds aangekochte producten voor levering of afhalen is binnen de 48u van de vooropgestelde levering of afhaling niet meer mogelijk.

Overmacht

Iedere omstandigheid die valt buiten de directe invloedssfeer van Quetzal Antwerpen waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen …

Afbeeldingen en foto’s

Afbeeldingen, foto’s en/of vermeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van het product in kwestie. Ze zijn in geen geval bindend.

Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar de Privacy & Cookie Policy van Quetzal. Voor vragen en/of opmerkingen, neem contact op via e-mail met antwerpen@quetzal.be. Meer info vindt u op de pagina Privacybeleid.

Geschillen en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Het feit dat de ene of andere bepaling van huidige Algemene Voorwaarden ongeldig, illegaal of nietig zou verklaard worden zal geenszins afbreuk doen aan de geldigheid, wettelijkheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen.